متافیزیک

نگاهی دوباره به دنیای متافیزیک، روح و جن

اصول آیورودا
اصول آیورودا پانچا ماهابهوتا (عناصر پنج گانه) بنابر عقیده آیورودا، کائنات از عناصر پنج گانه ای تشکیل شده اند که پانچا ماهابهوتا یا پانچا  تاتوا نامدارند. برای سهولت می توان آنها را بهشکل فرکانس های پنج گانه انرژی در نظر گرفت که عبارتند از : خاک (پریت وی ، بهومی) آب (آپاسف جالا) آتش (آگنی، تجاس) هوا (وایو ، پاوان) اتر (آکاشا، ویوما) نسبت عناصر تشکیل دهنده جمادات، نباتات، حیوانات و انسان خصوصیاتی رادر آنها بوجود می آورد که این خصوصیات به ویژگی های هر یک از این عناصر وابسته اند. بعنوان مثال زمانی که عنصر خاصی در وجود انسان غالب می شود بر روی الگوی افکار، حرکات و قابلیتهای فیزیکی، ارتباطات شخص با افراد دیگر و بطور خلاصه تمامی وضعیتها و شرایط زندگی او تأثیر می گذارد. خصوصیات ماهابهوتاها (عناصر پنج گانه) عناصر پنج گانه با کیفیت و عملکردهایخاصی مرتبط می باشند که عبارتند از: اتر (اکاشا، ویوما) : ۱- صوت (شیدا) ۲- شنوایی (شبدندریا) ۳- نفوذپذیری (سارواچیدراسموها) ۴- قوه تشخیص (ویویکتانا) هوا (وایو، پاوان ) : ۱- لمس کردن (اسپارشا) ۲- حس لامسه (اشپارشندریا) ۳- تمامی فعالیتها (ساروا چستاساموها) ۴- تمامی ارتعاشات (ساروا شاریرا اسپاندانا) ۵- سبکی (لاگهونا) آتش (اگنی، تجاس) ۱- شکل (روپا) ۲- بینایی ( روپندریا) ۳- رنگ پوست (وارنا) ۴- حرارت (سانتاپا) ۵- درخشش (بهراجیشوتا) ۶- آتش گوارشی (پاکتی) ۷- خشم (آمارشاه) ۸- انرژی فعالیت (تایکشنایا) ۹- رشادت (ساوریا) آب (آپاس، جالا) ۱- مزه (راسا) ۲- جشایی (راسدریا) ۳- سیالیت تمامی بخشهای سیال بدن (ساروا دراواساموها) ۴- سنگینی (گوروتا) ۵- سرما (سایتیا) ۶- گرانروی (سنها) ۷- مایع جنسی یا به عبارت دیگر توانایی تولید مایع جنسی (رتا) خاک (پریت وی، بهومی) ۱- بو (گاندها) ۲- بویایی (گاندهندریا) ۳- سختی تمامی بخشهای جامد بدن (ساروا مورتاساموها) ۴- سنگینی (گوروتا) بعنوان مثال برخی از عملکردهای عناصر پنجگانه در بدن انسان عبارتند از : اتر : نرم، متخلخل و سبک نگاه داشتن بدن، بوجود آوردن فضاهای بدن هوا : خشک و سبک نگاه داشتن بدن، کنترل تمامی حرکات، انقباضهای عضلانی، تنفسآتش : آتش متابولیک، فرآیند گوارش، مراقبت از بدن ، بوجود آوردن بخشهای مختلف و گرما بخشیدن به آن آب : چسبندگی، مرطوب کردن بدن، کنترل سیالات مانند خون، مایع جنسی، بزاق دهان، اسید معده و … خاک: بی حرکت، قوی، سنگین و سخت نگه داشتن بدن و بوجود آوردن ساختار آن . دوشا عناصر پنج گانه در وجود انسان بصورت اخلاط سه گانه و اتا، پیتا و کافا که دوشا نامیده می شوند نمایانگر می شوند. تمامی فرایندهای بیولوژیک درونیک ارگانیسم زنده توسط دوشاهای سه گانه یا تری دوشا انجام می گیرد. دوشاهای سه گانه در آیورودا به همان اندازه مفهوم یین و یانگ در طب چینی با اهمیت است. دوشاها چیزهایی نیستند که بتوان آنها را لمس کرد یا چشید بلکه عملکردها و کیفیاتی می باشند که اگر با خصوصیات آنها آشنا باشیم می توانیم با دریافت آنها از طریق حواس به حضورشان پی ببریم. کافا پیتا واتا آب و خاک آتش و آب هوا و اتر دوشاهای جسمانی و دوشاهای ذهنی دوشاها به دو دسته تقسیم می شوند: شاریریکا (جسمانی) و ماناسیکا (ذهنی) دوشاهای سه گانه جسمانی (تری دوشا) همانگونه که گفته شد واتا، پیتا و کافا نامیده می شوند. دوشاهای ذهنی ساتوا، راجاس و تاماس نام دارند که تری گونا نامیده می شوند. برخی معتقدند ساتوا، دوشا نمی باشد چرا که همیشه در حالت تعادل است. ترکیب عنصری دوشاها دوشاها از ترکیب عناصر پنج گانه بصورت زیر تشکیل شده اند: خصوصیات اصلی دوشاها هر یک از سه دوشا دارای خصوصیات عناصر تشکیل دهنده شان می باشند ولی معمولاً تأثیر یکی بر دیگری غلبه دارد. عنصر غالب دوشای واتا، هوا، عنصر غالب دوشای پیتا، آتش و عنصر غالب دوشای کافا، آب می باشد.

[ ] [ 19:34 ] [ hossein ]

[ ]