متافیزیک

نگاهی دوباره به دنیای متافیزیک، روح و جن

بروز فکنی روح
برون فکنی روح یکی از دلایل بسیار محکم علمی و تجربی بر اثبات اصل وجود روح و تجردو مادی نبودن آن خلع روح ازبدن است که در اصطلاح علمی به آن((برون فکنی روح)یا برون افکنی روح میگوبند که گاهی به پروازروح یا سفر روحی تعبیر میشود . این مساله همچنین ثابت میکند انسان علاوه بر مادی فیزیکی دارای بدن مثالی یا بدن اثیرینیز هست که روح به هنگام جدایی از جسم در آن قرار میگیرد طرح روحی یا برون فکنی روح پدیده ای است که شخص می تواند با اراده به وسیله عوامل دیگر و یا بدون هیچ عاملی روح خود وبلکه روح دیگران را ازجسمفیزیکی خارج نماید. علت اینکه در تعریف قید (با اراده) یا (بدون اراده)آمده آن است که برون فکنی روح دو نوع استو این دو نوع با هم متفاوت است یکی ((برون فکنی ارادی))که هیچ عامل دیگری در آن دخیل نیست وشخص میتواند با اراده هود آن را انجام دهد. دیگری ((برون فکنی غیر ارادی))که در اثر عوامل دیگر مانند بیهوشی و خوابمغناطیسی مدیوم به طور ناخودآگاه صورت میگیرد و به طور غالب فرد ار جداییروح از بدنش آگاهی ندارد و ممکن است بعد از آن متوجه گردد. از این رو برون فکنی روح میتواند به طرق گوناگون ودر زمان های مختلف صورت گیرد: 1-در بیداری همراه با اختیار که این کار فقط توسط افراد بزرگ و عارف ومتخصص قابل انجام می باشدالبته همه متیوانند انجام بدهند اما باید قدرت روحی مناسبی نیز داشته باشند. به این قسم برون فکنی ارادی میگویند. 2-در بیداری ولی بدون اراده و اختیار بلکه با عوامل دیگر صورت میگیرد یعنی با خود به خود خلع روح صورت میگیرد و یا دیگری این عمل را در او انجام میدهد(برون فکنی غیر ارادی) 3-در مواقع خواب البته هر خوابی برون فکنی نیست بلکه پیش از آن تصمیم بر برون فکنی لازم است(خروج غیر ارادی یا بذون فکنی ارادی) 4--به هنگام بیهوشی مغناطیسی یا خواب مصنوعی-هیپنوتیزم (خروج غیر ارادی) 5-به هنگام بیهوشی مدیومدر ارتباط روحی(غیر ارادی) 6-به هنگام بیهوشی جراحی(غیر ارادی و غیر طبیعی) 7-به هنگام بیهوشی از طریق داروهای مخدر و بیهوش کننده (برون فکنی غیر ارادی) دوستان این تعریف کلی از برون فکنی روح بود.

[ ] [ 15:26 ] [ hossein ]

[ ]