متافیزیک

نگاهی دوباره به دنیای متافیزیک، روح و جن

مهره ی مار چيست؟
مهره مار چيست ؟ وقتي يك مار نر و يك مار ماده با هم جفت گيري ميكنند ، هر كدام يك مهره مياندازند كه به آن مهره مار ميگويند. مهره مار از پشت كردن مار نر و ماده افتاده ميشود. وقتي اين دو مهره را در زير پوست دست چپ و راست فردي بگذارند ميتوان از جمله طرف مهره مار داره استفاده كرد. وقتي مهره ها گذاشته ميشود دستها كمي عفونت ميكند و چند روز بعد مهره ها آب ميشود و عفونت دست خوب ميشود و شخص مانند كذشته خود ميشود با اين فرق كه الان همه دوستش دارن ، بهشاحترام ميگذارند ، توجه خاصي به او ميشود ، هر چيزي كه بخواهد فراهم ميشود ، هر مطلبي كهبگويد گوش ميشود و انجام ميشود و خلاصه هزار خاصيت ديكر دارد. براي زنهائي كه مهره مار دارند و مرد هائي كه مهره مار دارند اسير كردن هيچ دلي هيچ مشكلي ندارد و فقط كافيست دهن باز كنند و يك كلام بگويند. خيلي از مردم به اشتباه فكر ميكنند و ميگويند وقتي كه دو مار با هم جفت گيري ميكنند دو مهره مارها روي هم ميافتد و اين دو مهره همان مهره مار است و مار را براي بدست آوردن اين دو مهره ميكشند كه اين درست نيست و مهره مار هماني است كه من گفتم. اگر مهره مار واقعي پيدا شود قيمت آن در حدود چهل ميليون تومان است. هميشه توجه داشته باشيد كه مهره هائي عمل ميكنند كه از دو ماري كه با هم جفت گيري كرده اند بدست آيد. بفرض اگر شما وارد مكاني شويد كه جاي جفت گيري مارها بوده است مهره مار بسيار است ولي نميتوان تشخيص داد كه كدام اينها با هم جفت است. پس بايد هنگام جفت گيري مار حضور داشته باشيد و دو مهره را برداريد. مهره مار به تنهائي كاري انجام نميدهد و بايد به آن ذكري خوانده شود كه البته بسيار ساده است و وقتي اين مهره ها را داشته باشيد خيلي ها ميتوانند روي آن ذكر بخوانند.

[ ] [ 11:57 ] [ hossein ]

[ ]