متافیزیک

نگاهی دوباره به دنیای متافیزیک، روح و جن

قمر در عقرب چیست؟
عقرب یکی از صورتهای فلکی دوازده گانه منطقة البروج است. و منطقة البروج کمربندی دایره شکل در آسماناست که در راستای خط استوا قرار گرفته و محل حرکت نزولی و صعودی ماهو خورشید است. خورشید در کوتاهترین روز زمستان ، نزدیکترین مدار نسبت به افق جنوب را طی می کند لذا در اینروز ، اشیاء روی زمین ، بلندترین سایه را دارند. همچنین در بلندترین روز تابستان ، خورشید دورترین مدار نسبت به افق جنوب را می پیماید. در بقیه روزهای سال ، مدار خورشید بین این دو مدار قرار دارد. بنا بر این ، حرکت ظاهری خورشید در فصول مختلف، روی یک نوار فرضی بر طاق آسمان است. این نوار فرضی را منطقة البروج می نامند. در طول این نوار فرضی ، دوازده صورت فلکی قرار گرفته است که هر کدام آنها را یک برج می نامند.خورشید در هر ماه شمسی در مقابل یکیاز این برجها قرار می گیرد؛ لذا هر ماه شمسی با یکی از این برجها نامگذاری می شود. اسامی این برجها به ترتیب چنین است: حمل‚ ثور‚ جوزا‚ سرطان‚ اسد‚ سنبله‚ میزان‚ عقرب‚قوس‚ جدی‚ دلو‚ حوت. در حقیقت منطقة البروج نمود ظاهری دو حرکت زمین است . حرکت انتقالی زمین به دور خورشید که پدید آورنده است. بنا بر آنچه گفته شد پدیده قمر در عقرب زمانی رخ می دهد که از نگاه اهل زمین کره ماه بر روی صورت فلکی عقرب قرار می گیرد. تقویم های ویژه ای وجود دارند که مواقع قمر درعقرب را مشخص نموده اند. دیگر سیارات قابل رویت با چشم غیر مسلّح نیز بر روی این صور فلکی قرار می گیرند ؛ کهدر این حالت از تعابیری چون زحل در عقرب ، مشتری در عقرب و ... استفاده می شود. برگرفته از وبلاگ استاد عزیزم دکتربرازنده

[ ] [ 22:8 ] [ hossein ]

[ ]