متافیزیک

نگاهی دوباره به دنیای متافیزیک، روح و جن

انرژی چی
انرژي چيchi بر خلاف دنياي غرب که ماده را نقطه مرکزي همه چيز مي داند،از ديدگاه چين باستان انرژي و قدرت زندگي نقش تعيينکننده اي داشته و دارد. اين نظريه در تمام انواع سبک هاي فنگ شويي يکسان است،در تمام سبک ها انرژي چي در نقطه مرکزي قرار گرفته است.اين انرژي در جهان هستي و کائنات جريان مي يابد و تمام موجودات جاندار و بي جان را به يکديگر مرتبط مي سازد. در ترمينولوژي(اصطلاح شناسي) غرب، لغتي معادل انرژي چي وجود ندرد.اغلب آن را اتمسفر،محيط و فضا،انرژي،قدرت حيات،انرژي زندگي (vital force)يا روح ترجمه مي کنند. چي در بدن انسان ها،جانوران،گياهان و در ساختمان ها جريان دارد.چي هم به طرف خارج و هم به درون بدن جريان دارد.هر انسان،حيوان،گياه و ساختماني چي منحصر به فرد خود را دارد که هميشهبا چي محيط پيرامون آن در هم مي آميزد.بنابراين،هريک از ما نه تنها بامحيط پيرامون خود بلکه در نهايت با تمام جهان هستي و کائنات در ارتباط قرار مي گيريم. انرژي چي که به درون ما و از درون بدن ما به بيرون جريان مي يابد به محيط،احساسات و عواطف دروني و همچنينبه وضع روحي و جسمي ما بستگي دارد. چي از ميان ساختمان ها جريان مي يابد و از درها و پنجره ها به ساختمان داخلو از آن خارج مي شود،حتي کمي به مواد سختي مانند ديوار نيز نفوذ مي کند.بنابراين،فرم ساختمان،وضعيت درهاو پنجره ها و به خصوص نوع مواد مصرفي در سازه ساختمان ها مي تواند جريان انرژي چي را تغيير دهد. چون تمام سيارات و کائنات،چي توليد مي کنند(قدرت آسمان)و هم چنين انرژي زمين به طرف کائنات جريان مي يابد،وضعيت قرار گرفتن خورشيد و سايرسيارات نسبت به ساختمان بر جريان چي تاثير مي گذارد. بنابراين،الگوي جريان چي هر ساعت دچار دگرگوني مي شود.بزرگ ترين هدف فنگ شويي يافتن مکاني است که سلامت روحي و جسمي و به طور کلي زندگي ما در آن از انرژي چي به طور مثبت تاثير پذيرد. ايده آل آن است که اين انرژي همچون رودخانه کوچکي از خانه ما عبور کند،به هيچ وجه نبايد راه آن را مسدودکنيم يا جريان آن را تسريع سازيم.برخياز عوامل ممکن است باعث جريان نامناسب چي در خانه يا آپارتمان شما شوند و سلامت شما را به مخاطره بيندازند.برخي از مواد به خصوص مواد مصنوعي انرژي چي منفي منتشر مي کنند.همچنين نورهاي مصنوعي،تاسيسات تهويه مطبوع،کامپيوتر،مايکروفر وتلفن هاي بي سيم انرژي چي مصنوعي دارند و ممکن است مانع جريان انرژي مثبت در خانه شوند.تاريکي،بي نظمي،گردو خاک و رطوبت نيز باعث توقف جريان چيمي شوند.طبق تعليمات فنگ شويي اين عوامل ابتدا باعث اختلال در سلامت و سپس رکود اسلوب شخصي مي شوند.اگر جريان چي بسيار شديد باشد ممکن است باعث برهم خوردن تعادل شود،بنابراين،در ساخت خانه ها بايد از راهروهاي باريک و بلند اجتناب شودو اتاق ها در خط مستقيم قرار نگيرند.جريان چي شديد مي تواند انرژي چي دروني ما را دفع کند،در اين صورت ناآرام ، شکاک ، و عصباني خواهيم بود.در آپارتمان ها و خانه هايي که داراي گوشه ها و زواياي تيزي هستند جريان چي شروع به چرخيدن مي کند و همانند گرداب چرخش هاي تندي پديد مي آيد که آن را چي برنده و مخرب يا شا مينامند.اين امر باعث چرخش انرژي چي دروني ما نيز مي گردد، بنابراين، تعادل خود را از دست مي دهيم و ممکن است بيمار شويم.فنگ شويي از جريان چي منفي ممانعت مي کند. فنگ شويي بر حرکت چي يا بهتر است بگوييم شنگ چي که با عناوين دم کيهاني يا انرژي حياتي نيز خوانده ميشود، مبتني است..چيchi,qi(چيني)به معنيانرژي زندگي مي باشد.مترادف آن، کيki(ژاپني) و پرانا prana(سانسکريت)مي باشد. اگر چي نتواند آزادانه در خانه جريانداشته باشد،راکد مي ماند و به انرژي مخرب يا شاچي يا شا تبديل مي شود.اين انرژي منفي مي تواند باعث بدشانسي،افسردگي و نقصان سلامت و ثروت شود. مي گويند چي به نرمي در طول خطوط منحني جريان پيدا مي کند،در حاليکه شاچي ، مملو از نيستي و هلاکت، مانند يک تير نامرئي در طول خطوط صاف و مستقيم عمل مي کند.به همين دليل است که به ندرت در تزيينات باغ هاي شرقي از خطوط راست و صاف استفاده مي شود.گوشه هاي نوک تيز نيز مي توانند تيرهاي نامرئي يا پرتوهاي مضر خلق کنند که اين مي تواند شانس شما را خدشه دار کند. در فلسفه شرق، هر چيزي که زنده است، چيدارد و چي نيز دو قطب مخالف ولي مکمل هم دارد که به يين و يانگ معروفند.  انرژي چي در بدن ما در مسيرهاي خاصي به اسم مريدينmeridian حرکت مي کند.اين انرژي در محيط زيست بسته به جهات جغرافيايي و مکان هاي مختلف داراي کيفيت متفاوتي است. انرژي هر فرد با انرژي محيط درهم آميخته است.به همين دليل است که انرژيمحيط اينقدر اهميت دارد. اين انرژي توسط عوامل زير به حرکت در مي آيد: باد آب نور صوت اشياي متحرکهرچه حرکت چي ملايم تر و به شکل انحنادار تر باشد،مفيدتر است (مثل رودخانه ها) و هرچه سريع تر و به خط مستقيم باشد،مضرتر است(مثل اتوبان ها).رويش گياه مثالي است که انرژي مضررا به طور موثري به انرژي خوب تبديل مي کند.اگر در محيطي وقايع ناخوشايند تکراري به وجود آيد قويا به نفع حضور انرژي مضر در آن محيط است. چي نامناسب: 1.چي مضر يا چي منفي(عدم تعادل بين عناصر پنجگانه،سمبل هاي مضر و مخرب،تشعشعات و امواج،آلودگي،امواج مضر رادي و موبايل،آلودگي صوتي و صنعتي) 2.چي راکد(انباشتگي،محيط متروک،تاريکي) 3.چي پرسرعت(اتوبان ها،راهروهاي دراز) چي نامناسب:شاچي يا شارچي چي مناسب:شنگ چي

[ ] [ 17:6 ] [ hossein ]

[ ]